Juridische & Privacy Beleid

Algemene Gebruiksvoorwaarden

De termen “Sitel” of het “Bedrijf” zoals gebruikt op deze website, verwijzen naar Groupe Acticall, S.A en de hierbij aangesloten bedrijven, tenzij iets anders staat vermeld of wordt aangegeven door de context. De term “vestigingen” or “locaties” verwijst naar entiteiten of locaties die eigendom zijn van of onder beheer vallen van dochterondernemingen of aangesloten bedrijven van Groupe Acticall, S.A. Hierin opgenomen verwijzingen naar “Aangesloten bedrijven van Sitel” of naar “onze medewerkers” verwijzen naar werknemers of aangesloten bedrijven van Groupe Acticall, S.A.

Uw gebruik van deze website en de diensten die via de website worden geleverd zijn onderhevig aan uw aanvaarding en naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) en uw instemming met onze Privacyverklaring die u hier kunt vinden. Lees daarom het navolgende nauwkeurig door. Uw voortgezette gebruik van deze website geeft aan dat u akkoord gaat gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden dient u het gebruikt van deze website direct te stoppen.

Mediatheek

Sitel Group plaatst op zijn website in zijn mediatheek bepaalde documenten, rapporten en podcasts die voor u van belang kunnen zijn, waaronder white papers, persberichten en andere publicaties (gezamenlijk “Documenten”). Sitel Group geeft u het recht om dergelijke Documenten te gebruiken en er kopieën van te maken onder de volgende voorwaarden (1) u mag de auteursrechtkennisgeving op een Document niet verwijderen, onleesbaar maken of op andere manier wijzigen, (2) u gebruikt de documenten uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële informatiedoeleinden en plaatst geen (delen van) Documenten op een computernetwerk noch zult u Documenten publiceren, op het internet plaatsen, verspreiden of alle of delen van Documenten uitzenden in media, en (3) u gaat ermee akkoord geen modificaties of wijzigingen aan te brengen aan de Documenten. Indien u van een Document gebruikt maakt in strijd met deze voorwaarden, is uw gebruik onbevoegd, verboden door de wet en kan resulteren in civiele en strafrechtelijke sancties. Sitel Group behoudt zich het recht voor om overtreders te vervolgen zover maximaal is toegestaan.

De definitie van Documenten omvat geen andere materialen dan de materialen die worden verstrekt in de Mediatheek. Het omvat met name geen ontwerp of layout van deze website of andere inhoud van deze website. Het ontwerp en de layout en andere inhoud op de website van de Sitel Group wordt beschermd door handelsimago, auteursrecht en andere wetten, die het onbevoegd kopiëren of imiteren van dergelijke onderdelen van de website van de Sitel Group verbieden. Tenzij het specifiek staat vermeld in deze Algemene Voorwaarden of elders expliciet schriftelijk is toegestaan door de Sitel, heeft u geen toestemming van Sitel Group om logo’s, grafische materialen of afbeeldingen van deze website te kopiëren of te versturen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend door deze Algemene Voorwaarden zijn voorbehouden aan de Sitel.

Garantiedisclaimer

U gaat ermee akkoord dat u deze website en de Documenten op eigen risico gebruikt. Wij garanderen geen doorlopende, ononderbroken of beveiligde toegang tot de website van de Sitel. Deze website en de Documenten worden verstrekt “in de gegeven staat” zonder enige vorm van stilzwijgende op expliciete garantie, waaronder, maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, niet-schending en aanspraak. Deze website en de Documenten zijn onderhevig aan wijzigingen, verwijdering of beëindiging zonder kennisgeving hierover aan u. Het volledige risico voortvloeiend uit uw gebruik van deze website of een van de Documenten ligt bij u. U gaat ermee akkoord dat u de Sitel Group en/of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zal stellen voor enige directe, voortvloeiende, incidentele, speciale, punitieve of andere schade (waaronder, zonder beperking schade voor verlies van zakelijke winsten, bedrijfsonderbrekingen of verlies van bedrijfsinformatie) voortvloeiend uit uw gebruik van deze website of een document, zelfs indien Sitel Group is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schades. Uw enige rechtsmiddel voor ontevredenheid over deze website, een Document, website-gerelateerde diensten en/of websites met een link op onze website is het stoppen met het gebruik van de website en/of dergelijk diensten. De toepasselijke wetgeving sluit een disclaimer voor bepaalde stilzwijgende garanties of de uitsluiting of beperking van incidentele of vervolgschade mogelijk uit, derhalve kan de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Handelsmerken

De namen van de Sitel Group en de namen van zijn producten en diensten zijn de handelsmerken of de dienstmerken van Sitel Group en worden beschermd op grond van de wet van de Verenigde Staten en de EU. U gaat ermee akkoord dergelijke merken van de Sitel Group niet onrechtmatig te gebruiken.
Links naar websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites die niet vallen onder het beheer van de Sitel. Deze websites hebben hun eigen regels, algemene voorwaarden en privacybeleid die u moet raadplegen voordat u dergelijke websites gaat gebruiken. Sitel Group is niet verantwoordelijk voor enig aspect van een gelinkte website. Sitel Group levert uitsluitend links aan u ter informatie en de opname van een link betekent niet dat Sitel Group een dergelijke website goedkeurt.

Volledige Overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden in combinatie met onze Privacyverklaring vormen de volledige overeenkomst tussen Sitel Group en u ten aanzien van deze website. Sitel Group kan in voorkomend geval naar volledig eigen oordeel deze Algemene Voorwaarden reviseren door deze plaatsing bij te werken. U dient derhalve periodiek deze pagina te bezoeken om de huidige Algemene Voorwaarden te bekijken zodat u op de hoogte bent van dergelijke revisies waar u aan gebonden bent. Bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen worden vervangen of aangevuld door aanvullende juridische kennisgevingen of voorwaarden die zich bevinden op bepaalde pagina’s op deze website, waaronder zonder beperking onze Privacyverklaring.

Wetskeuze en locatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn aangegaan in de staat Florida en vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Florida, zonder verwijzing naar of toepassing van de regels inzake strijdigheid van wetgeving. Elke partij van deze Algemene Voorwaarden onderwerpt zich aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de staats- en federale rechtbanken in Dade County, Florida en doet afstand van bezwaren ten aanzien van jurisdictie, locatie of het voorleggen aan een niet geschikte rechtbank bij dergelijke rechtbanken. In alle gevallen waarbij deze Algemene Voorwaarden moeten worden opgelegd zal de geldende partij recht hebben op kosten en advocaatvergoeding. In het geval een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden volgens een rechtbank of ander tribunaal van een bevoegde jurisdictie onafdwingbaar zijn, zullen dergelijke bepalingen tot zoverre nodig worden beperkt of uitgesloten en blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring van www.sitel.com/nl en sitel.com
Ingangsdatum:  14 augustus 2017.
De termen “Sitel” of het “Bedrijf” zoals gebruikt op deze website verwijzen naar Groupe Acticall, S.A en zijn aangesloten bedrijven, tenzij anders is vermeld of is aangegeven in de context.

Sitel Group beschouwt het verantwoordelijke gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie een kritisch element om het internet in staat te stellen zijn volledige potentieel te bereiken als een serieus hulpmiddel voor persoonlijke en professionele activiteiten. Omdat het internet onze levens op een aantal manieren wijzigt, stelt Sitel Group zich ten doel uw privacy te respecteren. Deze Privacyverklaring geeft uitlegt over het verzamelen van informatie door, en de privacy-praktijken van Sitel. Het is van toepassing op informatie die wij van u verzamelen wanneer u deze website bezoekt. WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT, GAAT U AKKOORD MET DIT PRIVACYBELEID. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DIT PRIVACYBELEID, OF MET ENIGE WIJZIGINGEN DIE WIJ AANSLUITEND MAKEN, DIENT U UW BEZOEK AAN ONZE WEBSITE PER DIRECT AF TE BREKEN EN GEEN GEBRUIK MEER TE MAKEN VAN ONZE DIENSTEN. Dit beleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Bij voortgezet gebruik van deze Website nadat wij wijzigingen hebben uitgevoerd, wordt u geacht akkoord te gaan met deze wijzigingen. Controleer dus regelmatig het beleid voor updates.

Uw informatie

Over het algemeen kunt u www.sitel.com/nl of sitel.com bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder persoonlijk identificeerbare gegevens over uzelf te verstrekken.

Alleen wanneer u “zich aanmeldt” en uw persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt zoals uw naam en zakelijke of persoonlijke e-mailadres, en een verzoek doet voor het ontvangen van promotiematerialen of voor het ontvangen van e-mails of op andere wijze contact zoekt met de Sitel Group of een van zijn zakelijke partners, ontvangt u e-mails of andere communicaties van Sitel Group of een van zijn zakelijke partners. U heeft de mogelijkheid om zich op elk moment “af te melden” of uw toestemming tot het ontvangen van e-mails of andere communicatie in te trekken door een dergelijk verzoek te versturen naar webmaster@sitel.com, waarna Sitel Group uw informatie uit zijn administratie zal verwijderen.

U regelt uw keuzes via uw selecties bij het instellen van uw account bij ons, zoals het regelen welke e-mail u van ons ontvangt. Uw accountinformatie, waaronder persoonlijk identificeerbare informatie, wordt in onze database bijgehouden en bewaard voor het doel waarvoor wij het gebruiken. Wij moeten de gegevens net zolang bewaren als nodig is voor dat doel, toekomstige orders of transacties zoals vereist volgens de toepasselijke wetten, regels en/of regelgevingen die mogelijk een minimum periode stellen voor het bewaren van uw persoonlijk identificeerbare informatie. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de accountinformatie nauwkeurig is en u dient de informatie zo nodig bij te werken. Wij bewaren niet-persoonlijk identificeerbare informatie betreffende transacties; wij bewaren bijvoorbeeld niet-persoonlijk identificeerbare gegevens over het aantal, de frequentie, grootte en het doel van transacties.

Er zijn echter momenten wanneer wij u vragen om persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, privé of zakelijke adres en e-mailadres. Voorbeelden van wanneer wij persoonlijk identificeerbare informatie van u nodig hebben, zijn verzoeken van u voor informatie uit onze mediatheek of andere informatie die verzonden moet worden via e-mail. Wanneer Sitel Group u vraagt om uw naam en e-mailadres in verband met uw verzoek om materialen uit onze mediatheek, zullen wij die persoonlijk identificeerbare informatie uitsluitend gebruiken om u deze gevraagde informatie te verstrekken.

Daarnaast verzamelt Sitel Group bepaalde informatie automatisch. Wanneer Sitel Group informatie ontvangt over uw sessie of over u, dan kunnen wij dit gebruiken voor onderzoek of voor het verbeteren van onze website en de diensten die wij u aanbieden. De informatie die wij automatisch verzamelen zijn statistische gegevens, maar kunnen ook persoonlijk identificeerbare gegevens zijn. Wij kunnen het bewaren of in verband brengen met uw persoonlijk identificeerbare informatie die wij op andere wijze verzamelen of die wij van derden ontvangen. Het helpt ons bij het verbeteren van onze Website en bij het leveren van betere en meer persoonlijke diensten. Het stelt ons onder andere in staat om:

  • Een schatting te maken van de grootte van ons publiek en gebruikspatronen;
  • Informatie op te slaan over uw voorkeuren, waardoor wij onze Website kunnen afstemmen op uw individuele interesses;
  • Uw zoekopdrachten sneller uit te voeren;
  • en U te herkennen wanneer u terugkeert naar onze Website.

Wij zullen in geen geval uw persoonlijk identificeerbare informatie delen, verhuren of verkopen aan derden zonder uw toestemming en/of zoals hieronder staat vermeld in “Wanneer wij diensten aan u verstrekken”, “Wanneer wij onze activa overdragen” en “Indien vereist door de wet”.

Wanneer wij diensten aan u verstrekken

De persoonlijk identificeerbare informatie en niet-persoonlijk identificeerbare informatie die wij over u hebben, kan worden verstuurd naar externe vertegenwoordigers of contractanten (bijvoorbeeld de leveranciers van onze elektronische gegevensopslagdiensten), om diensten aan u te kunnen leveren. Deze derden zullen onderhevig zijn aan geheimhoudingsverplichtingen en zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie alleen gebruiken zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer wij onze activa overdragen

Naarmate wij ons bedrijf verder ontwikkelen, kunnen wij activa kopen of verkopen. Indien een andere entiteit ons, of alle (of praktisch alle) activa van ons overneemt, zal de persoonlijk identificeerbare informatie en niet-persoonlijk identificeerbare informatie die wij over u hebben worden overgedragen en worden gebruikt door de entiteit die deze overname doet. In het geval van faillissement of indien reorganisatieprocedures aan ons worden opgelegd, kan alle persoonlijk identificeerbare informatie en niet-persoonlijk identificeerbare informatie worden beschouwd als onze activa en derhalve worden verkocht of overgedragen aan derden.

Indien vereist door de wet

Wij behouden ons het recht voor om alle persoonlijk identificeerbare en niet-identificeerbare informatie over u te openbaren als wij hiertoe verplicht worden door de wet, ten aanzien van inbreuk op auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten of indien wij van mening zijn dat een dergelijk actie nodig is om: (a) te voldoen aan een verzoek van de overheid; (b) te voldoen aan de vereisten van de wet of een wettelijk proces; (c) om onze wettelijke rechten of eigendommen, onze website (waaronder het opleggen van onze Algemene Voorwaarden), of andere klanten te beschermen of te verdedigen; of (d) in geval van nood, ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de klanten van onze website of het algemene publiek.

Opslag en bewaren van informatie

Wij zullen uw persoonlijke informatie bewaren gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de doelen zoals beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet.

Overdragen van persoonlijk identificeerbare informatie buiten de relevante jurisdictie

De persoonlijk identificeerbare informatie die wij over u verzamelen, kan worden verstuurd aan, en opgeslagen bij, een bestemming buiten de jurisdictie waarin de persoonlijk identificeerbare informatie over u is verzameld (de “Relevante Jurisdictie”). Het kan ook worden verwerkt door personeelsleden die buiten de Relevante Jurisdictie actief zijn en werken voor de bij ons aangesloten bedrijven of voor een van onze leveranciers.

Indien wij uw persoonlijk identificeerbare informatie overdragen buiten de Relevante Jurisdictie, zullen wij erop toezien dat het wordt beschermd op een wijze die voldoet aan hoe uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt beschermd door ons in de Relevante Jurisdictie.

In andere gevallen kan de wet ons toestaan om uw persoonlijk identificeerbare informatie op een andere wijze over te dragen buiten de Relevante Jurisdictie. Wij zullen er echter in alle gevallen op toezien dat een overdracht van uw persoonlijk identificeerbare informatie voldoet aan de Wet op de Gegevensbescherming.

Vragen over uw informatie

Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze privacy-praktijken, hoe uw informatie wordt verwerkt en opgeslagen of indien u geen informatie meer wilt ontvangen van de Sitel, of de informatie die u heeft verstrekt aan Sitel Group via zijn website wilt corrigeren of bijwerken, kunt u contact met ons opnemen door te klikken op de link “Contact” bovenaan elke pagina op www.sitel.com/nl of sitel.com of door ons een e-mail te sturen aan webmaster@sitel.com.

Cookiepraktijken

Over het algemeen worden op www.sitel.com/nl en sitel.com, IP-adressen (het internetadres van een computer) geregistreerd om de sessie van een gebruiker te volgen terwijl de gebruiker anoniem blijft. Wij analyseren deze gegevens voor bepaalde trends en statistische gegevens, zoals welke delen van onze websites door bezoekers worden bezocht en hoeveel tijd zij daar besteden.

Sommige Sitel-webpagina’s maken gebruik van “cookies,”: kleine bestandjes die op uw harde schijf kunnen worden geplaatst voor registratiedoeleinden. Een cookie helpt ons te herinneren wie u bent. Evenzo kunnen cookies uw vervolgbezoeken naar de webpagina eenvoudiger en gestroomlijnder laten verlopen. U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt wanneer u een cookie ontvangt, wat u de mogelijkheid biedt te beslissen of u deze wel of niet accepteert. Door het niet accepteren van cookies kunnen sommige webpagina’s echter niet helemaal goed worden weergegeven of krijgt u mogelijk geen toegang tot bepaalde informatie.

Gebruik van informatietechnologieën

Website Optimaliseringsdiensten

Sitel Group deelt gegevens met Google Analytics voor het begrijpen en optimaliseren van websiteprestaties en het verbeteren van de bruikbaarheid van de website voor onze klanten. Deze hulpmiddelen werken op de achtergrond van onze website en analyseren informatie over websitegebruik waarna ze rapporten hierover naar ons sturen via een gecodeerde verbinding. Ze zijn nodig om de gegevens veilig en beschermd te houden en het is niet toegestaan om verzamelde gegevens te delen met een andere partij dan Sitel. Daarnaast kan Google Analytics een verband leggen tussen sessiebezoeken aan onze website van verschillende browsers en apparaten en deze groeperen.

Op interesse gebaseerde reclame of Gerichte reclame op basis van surfgedrag

Wij kunnen ook gebruikmaken van de diensten van externe analysebedrijven voor het verzamelen van informatie over u of uw apparaat. Deze derden kunnen gebruikmaken van volgtechnologieën om informatie over u te verzamelen wanneer u onze website bezoekt. De informatie die zij verzamelen kan in verband worden gebracht met uw persoonlijk identificeerbare informatie, of ze kunnen informatie verzamelen over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites, apps en andere websites met online diensten. Ze kunnen deze informatie gebruiken om u te voorzien van op interesse gebaseerde reclame of andere gerichte inhoud. Wij hebben geen controle over deze volgtechnologieën van derden of hoe ze moeten worden gebruikt. Indien u vragen heeft over een advertentie of ander gericht contact, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke leverancier. Voor informatie over hoe u zich kunt afmelden van het ontvangen van doelgerichte reclame van veel leveranciers, kijkt u bij [LINK INVOEGEN naar “NAI Online Advertising Opt Out” //www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options].

Doel van het verzamelen van uw informatie

Alle informatie of gegevens die via de website worden verzameld, worden verzameld voor legitieme zakelijke doeleinden zoals het beheren van onze relatie met u (waaronder het u verstrekken van informatie en het met u contact kunnen opnemen in verband met onze diensten), voor naleving van toepasselijke wetten en regelgeving en voor naleving van wettelijke en regelgevingsverplichtingen waar wij mee belast zijn en die wij mogelijk nodig hebben voor het vaststellen, uitvoeren of verdedigen van onze wettelijke rechten of voor gerechtelijke procedures. Alle verzameling van gegevens zal voldoen aan alle toepasselijke wetten en regelgevingen.

Gegevensbeveiligingsmaatregelen

Wij hebben maatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen onverhoeds verlies en tegen onbevoegde toegang, gebruik, aanpassing en openbaring. Alle informatie die u aan ons heeft verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers, of die van onze leveranciers, achter firewalls. Alle persoonlijk identificeerbare informatie wordt gecodeerd via SSL technologie.
De veiligheid en beveiliging van uw informatie hangt ook van u af. Daar waar wij u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u daarvoor heeft gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van de website, draagt u de verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden. Wij verzoeken u uw wachtwoord met niemand te delen.

Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt in een ander land dan waarin de informatie is verzameld. Dit kan de Verenigde Staten betreffen. Wanneer wij informatie overdragen, doen wij dit overeenkomstig toepasselijke gegevensbeschermingswetten. Wij hebben beveiligingsmaatregelen ingesteld om uw informatie te beschermen ongeacht het land waarin het wordt opgeslagen of waar naar het wordt overgedragen.
Helaas is de verzending van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen, kunnen wij de beveiliging van uw persoonlijk identificeerbare informatie die via onze website wordt verstuurd niet garanderen. Elke verzending van persoonlijk identificeerbare informatie vindt plaats op uw eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van in de website opgenomen privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen door derden.

Nauwkeurigheid van informatie

Hoewel Sitel Group tracht zorg te dragen voor de integriteit en nauwkeurigheid van deze website, kunnen wij geen garanties geven voor de juistheid en nauwkeurigheid van informatie opgenomen op deze website. Het is mogelijk dat de website typografische fouten, onnauwkeurigheden of andere fouten bevat en dat onbevoegde aanvullingen, verwijderingen en aanpassingen door derden worden toegebracht aan de website. Indien er zich een onnauwkeurigheid voordoet, verzoeken wij u Sitel Group hierover te informeren zodat deze kan worden gecorrigeerd. Informatie opgenomen op de website kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.

Systeemintegriteit

U gaat ermee akkoord geen gebruik te maken van software, een stelsel of apparaat om de juiste werking van de website van de Sitel Group te verstoren of trachten te verstoren.

Wijzigingen aan onze Privacyverklaring

Het is ons beleid om mogelijke wijzigingen die wij aan onze Privacyverklaring maken te plaatsen op deze pagina met een kennisgeving dat de Privacyverklaring is bijgewerkt op de startpagina van de Website. Indien wij wezenlijke wijzigingen uitvoeren over het omgaan met de persoonlijk identificeerbare informatie, zullen wij u per e-mail hierover in kennis stellen, waarbij een e-mail zal worden gestuurd naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven in uw account en/of via een kennisgeving op de startpagina van de Website, en zullen wij, indien vereist door de geldende wet, om uw toestemming vragen. De datum waarop de Privacyverklaring voor het laatst is gereviseerd, staat bovenaan de pagina vermeld. U draagt de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat wij een actueel, actief en werkend e-mailadres van u hebben en voor het periodiek bezoeken van onze website en deze privacyverklaring om te controleren op wijzigingen.

Contact met ons opnemen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze privacy-praktijken, geen informatie meer wenst te ontvangen van de Sitel, of informatie die u via de website heeft verstrekt aan de Sitel Group wilt corrigeren of bijwerken, kunt u contact opnemen door te klikken op de link “Contact” bovenaan elke pagina op www.sitel.com/nl en sitel.com of door een e-mail te sturen naar webmaster@sitel.com.